top of page

Polityka prywatności

Administrator danych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) jest Fundacja Centrum Wspierania Zdolności z siedzibą w 05-070 Sulejówek ul. Piłsudskiego 76/25; NIP: 822354369, REGON: 365007769.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: ul. Piłsudskiego 76 m 25, 05-070 Sulejówek lub na adres e-mail: fundacja.cwz@gmail.com

Cel i podstawa przetwarzania

Dane osobowe pozyskane przez Administratora, tj.:

- dane identyfikujące osobę fizyczną: jej imię i nazwisko, dane adresowe i teleadresowe tj. adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny,

- w wypadku dokonania wpłaty na rzecz Administratora: imię i nazwisko, dane adresowe, numer rachunku bankowego, lub inne dane zawarte w tytule wpłaty,

- dane osobowe podane w związku z kontaktem z Administratorem przez formularz kontaktowy: imię, nazwisko, adres e-mail,  

są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w celu organizacji zajęć (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO), kontaktu z Administratorem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO) oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Dane osobowe dzieci

Administrator dokłada szczególnych starań w przypadku przetwarzania danych osobowych dzieci.  Dane osobowe dzieci przetwarzane są za zgodą udzieloną przez ich rodziców lub opiekunów prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO). Dane osobowe dzieci podlegają przetwarzaniu do czasu wycofania zgody lub do czasu zakończenia zajęć, w których dziecko uczestniczyło.

Dane osobowe dzieci nie są przekazywane osobom trzecim, chyba, ze jest to związane z prawidłowym wykonaniem Umowy dotyczącej udziału dziecka w zajęciach organizowanych przez Administratora. Dane osobowe dzieci nie podlegają profilowaniu.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora  przez okres niezbędny do świadczenia usług lub do czasu rozwiązania umowy/rezygnacji z usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Przekazywanie danych i odbiorcy danych

Dostęp do przetwarzanych przez Administratora danych będą mieć wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W przypadku Polski organem właściwym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan możliwość wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zmiany polityki prywatności

Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności będą niezwłocznie publikowane na stronie internetowej https://www.centrumzdolnosci.com.

bottom of page